Ve společnosti NEO Trading s.r.o. se zavazujeme k ochraně vašeho soukromí.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje, jak evropské subjekty v rámci skupiny NEO Trading s.r.o. (dále v textu „NEO Trading s.r.o.“, „my“ nebo „nám“) používají a chrání jakékoli vaše osobní údaje („osobní údaje“), které jste nám pravděpodobně poskytli díky používání našich webových stránek nebo aplikaci, prostřednictvím sociálních sítí (souhrnně „stránky“), telefonicky, písemně nebo jiným způsobem.Toto prohlášení zůstává v platnosti bez ohledu na to, kde se nacházíte, i na to, zda vaše osobní údaje zpracovává subjekt NEO Trading s.r.o. se sídlem v Evropské unii (EU).Pro určité produkty a služby však mohou místo tohoto prohlášení platit specifická prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při čtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte o principech, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje při vašem vstupu na naše stránky nebo při jiném typu interakce s námi.S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno níže popsanými způsoby.

Kdo nese odpovědnost za zpracovávání osobních údajů?
Subjekt NEO Trading s.r.o. poskytující danou stránku, kterou navštívíte, nebo s nímž komunikujete, je správcem osobních údaje, a proto nese odpovědnost za zpracování osobních dat, které poskytnete v rámci takové návštěvy nebo interakce.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Během vaší návštěvy našich stránek nebo vaší komunikace s námi můžeme shromažďovat následující údaje:

Vše, co nám zašlete, například během:

Jak používáme soubory cookie a podobné technologie
Společnost NEO Trading s.r.o. používá soubory cookie v prohlížeči, sledovací pixely, moduly plug-in sociálních sítí/médií a nástroj Google Analytics.Určití prodejci mohou na naše stránky umístit soubory cookie a číst je, aby společnosti NEO Trading s.r.o. pomohli s uváděním marketingových zpráv na stránkách a na dalších online místech, která navštívíte po opuštění našich stránek.

Výslovný nesouhlas se soubory cookie nebo podobnými technologiemi
Máte možnosti výběru, zda určité údaje shromážděné na webových stránkách, včetně stránek společnosti NEO Trading s.r.o. , se mohou používat kupříkladu k úpravě zobrazování reklam na základě prognóz vytvořených z vašich návštěv během určitého období a na jiných webových stránkách.Dovolujeme si však upozornit, že odmítnutí souborů cookie může mít vliv na to, jak se budete cítit v prostředí stránek společnosti NEO Trading s.r.o.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k následujícím účelům (právní základy pro zpracovávání jsou zvýrazněny tučným písmem):

V případech, kdy o vaše osobní údaje žádáme z důvodu zákonných nebo smluvních požadavků, uvedeme, které údaje jsou nepovinné.Pokud nám však určité údaje neposkytnete dobrovolně, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout dané produkty nebo služby, či odpovědět na vaše žádosti, k čemuž takové údaje potřebujeme.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Společnost NEO Trading s.r.o. bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po nezbytnou dobu:(i) pro účely, k nimž byly shromážděny; (ii) po jakou musejí být uchovávány dle zákona a/nebo (iii) aby mohla vyřídit jakékoli problémy, které by mohly vzniknout k pozdějšímu datu (v takovém případě vám v souladu se zákonnými požadavky poskytneme veškeré další informace).

Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím třetím stranám:

S výjimkou výše popsaných záležitostí nedojde k předání vašich osobních údajů žádné osobě ani žádnému subjektu.V případech, kdy vaše osobní údaje předáváme třetím osobám (jak je popsáno výše), vždy zaručujeme, že mezi námi a třetími stranami budou domluvena veškerá povinná smluvní ujednání.Tyto situace mohou zahrnovat smluvně podmíněné jednání z jejich strany výhradně na základě našich pokynů, realizaci vhodných opatření k ochraně vašich osobních údajů a nepoužívání vašich osobních údajů pro vlastní potřeby daného subjektu.

Mezinárodní přenosy osobních údajů
Obecně používáme vaše osobní údaje v rámci vaší země nebo jiného členského státu Evropské unie.Jako mezinárodní společnost však společnost NEO Trading s.r.o. může vaše osobní údaje přenášet v rámci svojí celosvětové organizace, případně využívat služeb poskytovatelů služeb sídlících v zemích mimo Evropskou unii.V některých z těchto zemí nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.V takových případech nebudeme vaše osobní údaje předávat, pokud neexistují odpovídající bezpečnostní opatření, např. smlouvy o zpracování údajů, vycházející ze standardních ustanovení o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí (která skupina NEO Trading s.r.o. zahrnula do realizace přenosů např. do svých subjektů v USA).O kopii zavedených bezpečnostních opatření ohledně zpracovávání vašich osobních údajů můžete požádat, pokud se na nás obrátíte postupem popsaným níže v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“.

Jak chráníme osobní údaje
Společnost NEO Trading s.r.o. podniká přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním nebo neoprávněným zveřejněním díky využití řady fyzických, provozních a technologických bezpečnostních opatření.Pokud vaše osobní údaje již nejsou nutné (jak je popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů), jsou zničena, anonymizována či jinak zlikvidována bezpečnými postupy.

Vaše práva
Máte následující práva:

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat bez nutnosti jakékoli úhrady a s platností do budoucnosti.Pokud tak učiníte, ukončíme veškeré související zpracovávání vašich osobních údajů na základě uvedeného souhlasu.To nám však může zabránit v tom, abychom vám poskytovali určité služby, pro jejichž účely jsme vaše osobní údaje zpracovávali.

Pokud chcete využít jakékoli z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“ níže.

A jakémkoli případě a kdykoli můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, případně chcete-li využít svoje práva, obraťte se na nás zasláním e-mailu na adresu kladno@kralbarev.cz, případně nám napište s použitím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách tohoto subjektu nebo v jakékoli zprávě, kterou jste od tohoto subjektu obdrželi.